Logotip duhca Ferdija

VODNIK PO FONDIH IN ZBIRKAH

ZGODOVINSKI ARHIV CELJE

Dostop in uporaba

Vodnik je v prvi vrsti namenjen raziskovalcem, da pridejo v čitalnico bolje pripravljeni. Če bi radi pri nas naročili npr., nekaj iz zgodovine Celja, arhiv ni prvi naslov za to. Arhiv namreč zaradi posebnosti arhivskega gradiva ne more delovati kot knjižnica ali spletni iskalnik, kjer uporabnik razmeroma kmalu lahko dobi najgloblji končni rezultat iskanja na določeno temo in obenem tudi gradivo. Pri poizvedovanju po arhivskih dokumentih in posredovanju le-teh se mora zaradi narave dela, ki jo pogojujejo vsebina, hramba in urejenost gradiva, v proces iskanja vselej vključiti tudi arhivska strokovna služba. Tudi profesionalnim raziskovalcem arhiv najpogosteje ni prva stopnica k raziskovanju kakršnekoli teme, ampak prihajajo v arhiv že z zelo konkretnimi pričakovanji in pripravljenimi informacijami za globlje raziskovanje. Z uporabniki, ki imajo pred prihodom v arhiv tudi že nekaj podatkov o naših fondih in zbirkah tudi najbolj učinkovito in hitro opravljamo vsakdanje delo v obojestransko zadovoljstvo. Zato je tu za vas nov vodnik.

Potem, ko imate s pomočjo vodnika po fondih in zbirkah že konkretnejše podatke iz vam želenega področja raziskovanja, vam v čitalnici lahko ponudimo dodatne informacije in vas oskrbimo s podrobnejšimi popisi, ki so dostopni tudi že v elektronski obliki in služijo kot podlaga za naročanje gradiva v čitalnico. Uporabniki smejo originalno arhivsko gradivo dobiti na vpogled le v čitalnici arhiva. Storitev je brezplačna. Po veljavnem ceniku se zaračunava le morebitna izdelava reprodukcij. Pred prvim naročilom arhivskega gradiva za čitalnico se mora uporabnik obvezno oglasiti v arhivu, kjer izpolni »Matični list uporabe arhivskega gradiva«.

V Zgodovinskem arhivu Celje omogočamo uporabo arhivskega gradiva predvsem na dva načina: kot znanstveno-raziskovalno delo v arhivski čitalnici in kot izdajanje prepisov in potrjevanje kopij originalnih arhivskih dokumentov za uradne postopke. V slednjem primeru lahko uporabniki naročijo gradivo zase osebno v arhivu ali po elektronski pošti s priloženo in podpisano posebno vlogo, s katere je jasno izražen pravni interes za poizvedovanje. Za potrebe tretjih oseb v uradnih postopkih se lahko to stori še s priloženim pooblastilom osebe, na katero se nanaša.

Potencialne uporabnike z našim gradivom seznanjamo predvsem preko arhivskih razstav in publikacij, z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo, z izvajanjem izobraževanj za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom … Z informacijami o aktivnostih v zvezi z arhivskim gradivom javnost obveščamo tudi preko spletnih strani in družabnih omrežij. Uporabnikom v arhivu nudimo fotokopiranje, fotografiranje in skeniranje arhivskega gradiva. Reprodukcije je moč izdelati tudi ob pregledovanju mikrofilmanega arhivskega gradiva, saj ima mikročitalnik vgrajen tiskalnik. V arhivu je obiskovalcem na voljo tudi specialna knjižnica. Uporabnikom nudimo brezplačen dostop do medmrežja na računalnikih v čitalnici ali se s svojo napravo preko brezžičnega omrežja nanj brezplačno priklopijo.

Zgodovinski arhiv Celje se nahaja v neposredni bližini železniške in avtobusne postaje. Arhiv razpolaga s posebnim parkirnim prostorom za stranke neposredno ob zgradbi arhiva, dostop do čitalnice pa je omogočen tudi osebam z gibalnimi motnjami.

 

Dostop in uporabo arhivskega gradiva v glavnih okvirjih določa Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, kot uporabniku v naši ustanovi pa so zelo uporabne tudi spodnje povezave:

Navodila za uporabo arhivskega gradiva v čitalnici

Navodilo o citiranju gradiva

Izvleček cenika uporabe in storitev

Zgodovinski arhiv Celje
Teharska cesta 1, SI-3000 Celje
Telefon: +386 (0)3 42 87 640
Faks: +386 (0)3 42 87 660
E-pošta: info@zac.si
Splet: www.zac.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro

PRILAGODITEV PISAVE